Erkend StartersCoach

Disclaimer

De door de Erkend StartersCoach op het Extranet verstrekte informatie is bestemd voor de deelnemers waar de Erkend StartersCoach mee samenwerkt en is afgestemd op hun kennisniveau. Bij deze informatieverstrekking is derhalve geen rekening gehouden met de regels die gelden voor communicatie naar consumenten. Aan de inhoud van deze website kunnen door consumenten geen rechten worden ontleend.

Alle informatie, tarieven, acceptatievoorwaarden, software etc. zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geplaatst en weergegeven. De Erkend StartersCoach aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor (de gevolgen van het gebruik van) de informatie op deze website, het ontbreken van informatie en/of eventuele onjuiste, onduidelijke of verouderde weergave. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij de deelnemers naar officiële publicaties van de aanbieders. Door het gebruik van onze website accepteert de deelnemer deze voorwaarden!

Gebruiksvoorwaarden
1. Toepasselijkheid

Toepasselijkheid van het Extranet van de Erkend StartersCoach

Het Extranet dient ter algemene informatievoorziening. Deze ‘gebruiksvoorwaarden’ zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van het Extranet van de Erkend StartersCoach.

Door het verkrijgen van toegang tot het Extranet van de Erkend StartersCoach alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

2. Akkoordverklaring

Akkoordverklaring gebruiksvoorwaarden Extranet van de Erkend StartersCoach

Indien u deze ‘gebruiksvoorwaarden’ niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd het Extranet van de Erkend StartersCoach te bezoeken en gebruik te maken van dit Extranet. Indien u gebruik maakt van het Extranet geeft u daarmee aan onderhavige ‘gebruiksvoorwaarden’ te aanvaarden. De Erkend StartersCoach is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot het Extranet te ontzeggen.

3. Wijzigingen

Wijzigingen in het Extranet van de Erkend StartersCoach

De Erkend StartersCoach is te allen tijde gerechtigd de informatie op het Extranet van de Erkend StartersCoach en de ‘gebruiksvoorwaarden’ te wijzigen. De Erkend StartersCoach adviseert u het Extranet van de Erkend StartersCoach en de ‘gebruiksvoorwaarden’ regelmatig te raadplegen.

5. Hyperlinks

Hyperlinks in het Extranet van de Erkend StartersCoach

  1. het Extranet van de Erkend StartersCoach bevat hyperlinks naar websites van andere partners en instanties. Indien voor de gelinkte website van die betreffende partner en/of instantie andere ‘gebruiksvoorwaarden’ gelden, dan gaan die ‘gebruiksvoorwaarden’ voor en hebben de onderhavige ‘gebruiksvoorwaarden’ van het Extranet van de Erkend StartersCoach een aanvullende werking.
  2. het Extranet van de Erkend StartersCoach kan hyperlinks naar websites van partners, instanties en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. De Erkend StartersCoach is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat het Extranet van de Erkend StartersCoach deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.
6. Eigendom

Eigendom

De eigendom van eigen handelsmerken, eigen servicemerken en logo's ('merken') die op deze site voorkomen, berust bij de Erkend StartersCoach. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Erkend StartersCoach.

Alle rechten op het Extranet van de Erkend StartersCoach en alle informatie op dit Extranet berusten volledig bij de Erkend StartersCoach, haar partners en adverteerders. Het Extranet van de Erkend StartersCoach behoudt zich alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van de Erkend StartersCoach, haar partners en adverteerders.

7. Informatie

Informatie op het Extranet van de Erkend StartersCoach

De in het Extranet opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van het Extranet van de Erkend StartersCoach zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van het Extranet van de Erkend StartersCoach. Het is niet toegestaan informatie die van het Extranet van de Erkend StartersCoach wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Erkend StartersCoach.

8. Gebruiksrecht

Gebruiksrecht van het Extranet van de Erkend StartersCoach

Het Extranet van de Erkend StartersCoach verleent u als deelnemer het recht om de informatie van de website uitsluitend voor zakelijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan de website te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze ‘gebruiksvoorwaarden’ of de wet niet zijn toegestaan.

Het is, met inachtneming van deze ‘gebruiksvoorwaarden’, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om het Extranet van de Erkend StartersCoach te kunnen raadplegen. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om het Extranet van de Erkend StartersCoach te monitoren of te verveelvoudigen. Bovendien is het verboden het Extranet van de Erkend StartersCoach - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van het Extranet van de Erkend StartersCoach voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging

Beveiliging van het Extranet van de Erkend StartersCoach

De Erkend StartersCoach spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van het Extranet van de Erkend StartersCoach

De Erkend StartersCoach sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van het Extranet van de Erkend StartersCoach, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf www.extranet.erkendstarterscoach.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van het Extranet van de Erkend StartersCoach.

11. Conversie

Conversie

Indien enige bepaling uit deze ‘gebruiksvoorwaarden’ nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

12. Verkoop

Verkoop van producten op het Extranet van de Erkend StartersCoach

Voor de verkoop van producten op het Extranet van de Erkend StartersCoach gelden de aldaar genoemde ‘Algemene Voorwaarden’. Onderhavige ‘gebruiksvoorwaarden’ zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de ‘Algemene Voorwaarden’.

13. Recht

Recht

Toepasselijk recht en bevoegde rechter: alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van het Extranet van de Erkend StartersCoach worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter.